آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لوله

 

1ـ ديدن لوله در خواب ، علامت آن است كه بعد از كشيدن سختي به صلح و صفا دست خواهيد يافت .

2ـ ديدن لوله هاي گاز در خواب ، علامت آن است كه صاحب عقايد اجتماعي خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)