آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حراج

 

1ـ اگر خواب ببينيد كاسباني كه اجناس خود را حراج كرده اند ، فرياد مي زنند ، نشانة آن است كه آيندة درخشان و معاملاتي سود آور خواهيد داشت .

2ـ اگر كاسبي خواب ببيند در حراجي شركت كرده و جنسي مي خرد ، نشانة آن است كه دادوستدهاي مكرر در پيش خواهد داشت و اگر مزرعه داري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه احشام او برايش سودي فراوان خواهد آورد ، و اگر خانم خانه داري چنين خوابي ببيند نشانِ فراواني نعمت و رفاه است .

3ـ اگر خواب ببينيد هنگام شركت در حراج تأ سف مي خوريد ، نشانة آن است كه مي بايد در كارهاي خود بيشتر دقت كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)