آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حفره

 

1ـ اگر خواب ببينيد به درون حفره اي عميق نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه در رابطه با كار خود اقدامات حماقت آميزي انجام مي دهيد ، و در راه كسب ثروت با موانعي روبرو خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد داخل حفره اي افتاده ايد ، علامت آن است كه به بدبختي و اندوهي عميق دچار مي شويد .

3ـ اگر در خواب به هنگام افتادن به داخل حفره ناگهان بيدار شويد ، نشانة آن است كه به شكل معجزة آسايي از اضطراب و پريشاني نجات خواهيد يافت .

4ـ اگر خواب ببينيد به درون حفره اي مي رويد ، نشانة آن است كه آگاهانه براي به دست آوردن ثروت بيشتر ، سلامتي خود را به خطر مي اندازيد .

اگر در خواب دیدید که جایی را حفاری میکنید دلیلش این است که در امد معیشت اسراف میکنید و پیامد بدی دارد ؛ بیشتر مواظب رفتار خود باشید.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)