آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مهره

 

اگر كسي بيند مهره يافت، دليل كه به قدر مهره مال يابد يا از سفر راحت بيند.

جابرمغربي گويد: ديدن مهره درخواب، دليل خدمتكار بود. اگر مهره را سفيد يا سبز بيند، دليل كه آن خدمتكار مصلح بود. اگر مهره را زرد بيند، دليل كه آن خدمتكار بيمارگونه بود. اگر سياه بيند، خدمتكارش بدخوي بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مهره بر هفت وجه است. اول: زن. دوم: خدمتكار. سوم: كنيزك. چهارم: مال. پنجم: ادب و فرهنگ. ششم: فرزند. هفتم: غلام.

 

1ـ ديدن مهره در خواب ، علامت توجه مقامات بالا به شماست .

2ـ شمردن مهره ها در خواب ، نشانة به دست آوردن شادماني خلل ناپذير و رضايت خاطر است .

3ـ به نخ كشيدن مهره ها در خواب ، دلالت بر آن دارد كه مورد لطف و حمايت فردي ثروتمند قرار خواهيد گرفت .

4ـ پخش كردن مهره ها در خواب ، نشانة از دست رفتن احترام و منزلت اجتماعي شما ، بين آشنايان است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)