آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چاقی

 

1ـ اگر خواب ببينيد چاق شده ايد ، نشانة آن است كه هر دم بر ثروت و شاديهاي شما افزوده خواهد شد .

2ـ اگر در خواب ديگران را چاق ببينيد ، علامت آن است كه اوقات و فعاليتهاي لبريز از موفقيت خواهيد داشت .

3ـ اگر خواب ببينيد بيش از اندازه چاق شده ايد ، دلالت بر آن دارد كه بايد بيشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)