آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چهره

 

1ـ ديدن چهره هاي شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختي است .

2ـ ديدن چهره هاي اندوهگين و اخمو ، نشانة بدبختي و درد سر است .

3ـ ديدن چهرة زشت در خواب ، علامت اختلاف و مشاجره است .

4ـ اگر عاشقي خواب ببيند چهرة معشوقش پير به نظر مي رسد ، علامت آن است كه شادماني دوستي ها به جدايي و اندوه ختم مي شود .

5ـ ديدن چهره هاي مرموز و ناآشنا در خواب ، علامت آن است كه بدبختي گرد شما را فرا مي گيرد .

6ـ ديدن چهره خود در خواب ، علامت اضطراب و نگراني است . اگر افراد متأهل چنين خوابي ببينند ، علامت جدايي و طلاق است .

7ـ اگر در خواب به چهرة خود در آينه نگاه كنيد ، علامت آن است كه در عملي كردن نقشه هاي خود براي پيشرفت در زندگي ناتوان خواهيد بود . از خود نوميد مي شويد و ارزش دوستان را ناديده مي گيريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)