آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خوره

 

اگر خواب ببينيد اثر بيماري خوره بر بدن بزرگ مي شود ، نشانة آن است كه مقام شما ارتقاء خواهد يافت و به امتيازاتي دست خواهيد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)