آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دامن

 

1ـ اگر خواب ببينيد روي دامن كسي نشسته ايد ، نشانة آن است كه در حرفة خود با مشكلي روبرو نخواهيد شد. اگر دختري در خواب ببيند فردي روي دامنش نشسته است ، علامت آن است كه مورد سرزنش و انتقادات ديگران قرار خواهد گرفت .

2ـ اگر ماري بر دامن خود ببينيد ، علامت آن است كه از طرف دشمنان مورد تحقير و اهانت قرار مي گيريد . اگر گربه اي را بر دامن خود ببنيد ، نشانة آن است كه دشمني شما را فريب خواهد داد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)