آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دکان

 

ديدن دكان در خواب ، نشانة آن است كه تلاش و كوشش شما براي پيش بردن كاري ، در اثر نقشه ها و حسادتهاي ديگران خنثي مي گردد .

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن دکان خوش حالی بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)