آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دوده

 

ديدن دوده در خواب ، نشانة آن است كه توفيق اندكي از حرفة خود به دست مي آوريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)