آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

میوه

 

حضرت دانيال گويد:

هر ميوه در باغ، اگر به وقت خورد، دليل كه به قدر آن مال جمع كند. اگر بي وقت ميوه خورد، دليل كه مالش تلف شود وبدان هر ميوه كه به خواب بيند تاويل آن به درخت آن ميوه بازگردد يعني اگر درخت به تاويل نيك بود دليل نيكي است. اگر بد بود، تاويل بد است و ديدن ميوه هاي ترش به خواب، دليل غم و اندوه است و ديدن ميوه هاي نارسيده، دليل بر مال حرام است. اگر بيند كه ميوه هاي تابستان به زمين مي خورد، دليل بيماري بود.

 

محمدبن سيرين گويد:

هر ميوه كه در خواب تر و شيرين بود ديدن آن، دليل منفعت بود وقتي كه بخورد. اگر بيند از درختي چيد، دليل كه به قدر ميوه مال يابد. اگر بيند ميوه از درخت پيش او افتاد دليل كه مال بي رنج حاصل كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن ميوه فروش در خواب چون ميوه خوش طعم بود و فروشد، دليل مضرت است.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن ميوه به طور عام در خواب خير و برکت و نعمت است ولي ميوه ها يک تعبير خاصي دارند که در جاي خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سيب، گلابي و غيره اما اگر در خواب سبدي ميوه ديديد بي آن که تشخيص دهيد چه نوع ميوه اي است نعمت و خير و برکت است چه شما به ديگري بدهيد يا از کسي بگيريد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

میوه

بر روی یک درخت : خوش یمنی

میوه چیده شده : پایانی خوش برای یک محاکمه

میوه ترش مزه : بدبختی

میوه شیرین : ثروت

میوه به مقدار بسیار زیاد : پروژه های موفق

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن میوه روزی حلال بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)