آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ف >

فقیر

 

1ـ ديدن فقيري پير در خواب ، علامت مديريت نادرست و از دست دادن دارايي است . و خبرهايي كه شما را رسوا خواهد كرد . به شهرت و اعتبار شما آسيب وارد خواهد ساخت .

2ـ ديدن خواب بذل و بخشش به فقير ، نشانة رضايت و خرسندي از وضع موجود مي باشد .

3ـ اگر خواب ببينيد از بخشش به فقيري امتناع مي كنيد ، تعبير خوبي ندارد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)