آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ف >

فلوت

 

1ـ شنيدن آواي فلوت در خواب ، نشانة آن است كه پس از سالها دوستان خود را ملاقات خواهيد كرد و به كارهايي مفيد مشغول خواهيد شد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند فلوت مي نوازد ، علامت آن است كه عاشق فردي جذاب خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)