آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عضله

 

1ـ اگر خواب ببينيد عضلاتي برجسته و قوي داريد ، نشانة آن است كه برخوردهاي شديدي با دشمنان خود خواهيد داشت و سرانجام بر آنان غلبه مي يابيد و موفق مي شويد براي خود ثروتي گرد مي آوريد .

2ـ اگر خواب ببينيد عضلاتي كوچك و ضعيف داريد ، علامت آن است كه از پس زندگي به درستي بر نخواهيد آمد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه زندگيِ سخت و پرمشقتي در پيش رو خواهد داشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)