آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ع >

عقرب

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن كژدم به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است.

اگر بيند كژدم او را بگزيد، دليل كه دشمني او را سخني سخت گويد، چنانكه غمگين شود.

اگر ديد كژدمي را بكشت، دليل كه بر دشمني ظفر يابد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر ديد كژدمي داشت و مردم را مي گزيد، دليل كه بَدِ مردم را بگويد.

اگر ديد كژدمي به خرمي خورد، دليل كه دشمن با او فساد كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن كژدم در خواب بر سه وجه است.

اول: دشمن.

دوم: حسود.

سوم: سخن چين.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن کژدم دشمن مکاره بود

دیدن کژدم دشمن بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)