آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زگیل

 

1ـ اگر خواب ببينيد روي بدنتان زگيل زده است ، علامت آن است كه به راحتي نمي توانيد فشارهايي كه محيط بر شما وارد مي آورد ، دفع كنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد زگيل از روي دست شما ناگاه محو مي گردد ، علامت آن است كه براي كسب ثروت موانع را از جلوي خود كنار خواهيد زد .

3ـ اگر در خواب روي بدن ديگران زگيل مشاهده كنيد ، علامت آن است كه دشمنان سرسختي در نزديكي شما كمين كرده اند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)