آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رئیس

 

1ـ اگر رئيس خود را در خواب ببينيد ، حاكي از آن است كه به دنبال مقامي بالاتر هستيد ، و مسئوليت بزرگتري به شما ارجاع مي شود .

2ـ اگر خواب ببينيد خودتان رئيس اداره اي هستيد ، نشانة آن است كه بخاطر خوش انصافي و مهرباني از ديگران متمايز مي شويد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)