آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

راکت

 

ديدن راكت در خواب ، نشانة باز ماندن از تفريح دلخواه است . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانةآن است كه در تفريح مورد علاقة خود نمي تواند شركت كند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)