آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رتیل

 

1ـ ديدن رتيل در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان مي كوشند شما را ور شكست كنند و از پا در بياورند .

2ـ كشتن رتيل در خواب ، نشانة آن است كه بعد از بد شانسي فراوان ، اقبال با شما همراه خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)