آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

رفیق

 

1ـ اگر خواب ببينيد رفيق خود را دوست نداريد ، نشانة آن است كه همان فردي كه ادعاي دوستي با شما را دارد با انتقادهاي خود محيط زندگي را تلخ مي سازد .

2ـ اگر خواب ببينيد دوست ناموفقي داريد ، دلالت بر آن دارد كه هر كس با شما دمساز شود بعد از مدتي از شما رو خواهد گرداند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)