آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

ساحر

 

1ـ اگر جادوگر يا ساحري را به خواب ببينيد ، علامت آن است كه براي تشكيل خانواده اي بزرگ ، زحمتهايي فراوان خواهيد كشيد و در كنار اين زحمتها ، از كار خود ، لذتهايي نيز خواهيد برد .

2ـ ديدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانة آن است كه آرزوهايتان به نوميدي و يأس مبدل مي گردد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)