آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

افعی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد افعي دوست شما را نيش مي زند و او چون مرده نقش بر زمين مي شود اما در همان حالت نفس مي كشد ، و باز افعي نيشي ديگر به او مي زند و دوست شما از جاي خود بلند مي شود ، و بعد از اين وقايع هر دو پشت بوته ها ناپديد مي شويد ، نشانة آن است كه دوستان شما از واقعه اي بد ، پريشان خواهند شد و به شما نيز زيان خواهد خورد .

2ـ اگر زني جوان خواب مار افعي را ببيند ، نشانة آن است كه كسي با فريب مي خواهد او را به دردسر بياندازد . اما اگر در خواب ببيند كه مار از او مي گريزد ، به اين معناست كه در مقابل حمله هاي ديگران توانايي دفاع از خود را خواهد داشت .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن افعى در خواب، بدين معنا است كه موضوعى زندگى خانوادگى شما را تهديد مى‏كند. اگر در خواب ببينيد كه يك افعى شما را نيش مى‏زند، نشانه‏ى آن است كه با افرادى همنشين مى‏شويد كه به شما ضرر مى‏رساند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)