آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سقوط

 

اگر خواب ببينيد بعد از سقوط ، آسيبي نمي بينيد ، اما وحشتزده ايد ، نشانة آن است كه با تقلاي بسيار ، سرانجام به افتخار و ثروت دست مي يابيد . اما اگر در حين سقوط زخمي شويد ، علامت آن است كه با سختيها و فقدان دوستان روبرو مي شويد .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)