آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سلول

 

اگر خواب ببينيد در سلولي زنداني هستيد ، نشانة آن است كه مداخلة مردم حسود منجر به شكست شما در كاري پر منفعت خواهد شد . اما اگر بتوانيد از سلول خود بگريزيد ، علامت آن است كه دوره اي از انجام كاري مطلوب لذت خواهيد بود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)