آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سنگر

 

1ـ اگر خواب ببينيد سنگري مي سازيد ، نشانة آن است كه از طرحهاي شريرانة دشمنان خواهيد گريخت .

2ـ اگر خواب ببينيد به جستجوي سنگري مي گردي تا در آن پناه بگيريد ، نشانة آن است كه مرتكب خطايي خواهيد شد ، و سعي خواهيد كرد خطاي خود را توجيه كنيد .

3ـ اگر خواب ببينيد از سنگري دفاع مي كنيد ، نشانة آن است كه براي دفاع از آبرو و ثروت خود به دردسر خواهيد افتاد .

4ـ اگر خواب ببينيد به سنگري حمله مي كنيد و آن را به تصرف خود در مي آوريد ، علامت آن است كه به سرسخت ترين دشمن خود غالب مي شويد و در زندگي توفيق مي يابيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)