آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شبنم

 

1ـ اگر در خواب احساس كنيد شبنم بر شما مي نشيند ، علامت آن است كه دچار بيماري و تب خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد شبنمي زير نور آفتاب ميان علفها برق مي زند ، علامت آن است كه به افتخار و ثروت بسياري دست خواهيد يافت . اگر هنوز ازدواج نكرده باشيد با شخص ثروتمندي ازدواج خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)