آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لاله

 

اگر در وقت خودش ديد فرزند بود، اگر بي وقت ديد خبر بود، اگر از درخت جدا ديد غم بود. اگر زني ديد لاله ببريد و به شوهر داد طلاق بگيرد. اگر مرد نيز اين كار كند، همين دليل دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)