آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شهرت

 

1ـ اگر خواب ببينيد فردي مشهور هستيد ، نشانة آن است كه اميدهاي شما به يأس تبديل مي گردد .

2ـ ديدن اشخاص مشهور در خواب ، علامت آن است كه از گمنامي به افتخار و شهرت مي رسيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)