آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قاطر

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن قاطر از مردم بد فعل و حرامزادگان دوری کند تا در رنج نیفتد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)