آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قایق

 

بيتون مى‏گويد:

1- اگر خواب ببينيد با ظرفي آب را از درون قايق خالي مي كنيد ، علامت آن است كه به بيماري دچار خواهيد شد و وظايفي سنگين بر دوش خواهيد گرفت.

2- ديدن قايقي سفيد بر آبهاي آبي در خواب نشانه ابتلا به نوميدي و اندوه است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)