آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لانه

 

اگر در خانه لانه مرغ بود، او را بر قدر آن مرغ و لانه فايده باشد كه به او رسد. اگر لانه بكندكاري مكروه كند. اگر باز به جاي خود نهاد ياري كسي كند. اگر ديد درِ لانه مرغ بزرگ بود در پناه بزرگي درآيد و خير بيند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)