آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کتری

 

1ـديدن كتري در خواب ، علامت آن است كه مسئوليتي بزرگ و پرمشقت بر دوش خواهيد كشيد .

2ـ ديدن كتري آب جوش در خواب ، نشانة پايان تلاشها و استفاده از نتايج زحمات است .

3ـ ديدن كتري شكسته در خواب ، علامت آن است كه كوششهاي شما براي رسيدن به سر منزل مقصود به شكست مي انجامد .

4ـ اگر دختري خواب ببيند كتريِ سياهي در دست دارد ، علامت آن است كه در امور عاطفي و ازدواج شكست خواهد خورد . اما اگر رنگ كتري روشن باشد ، نشانة آن است كه با مردي مهربان و دوست داشتني ازدواج خواهد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)