آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کفاش

 

1ـ ديدن كفاش در خواب ، نشانة آن است كه موقعيتهاي زندگي شما نشان مي دهند كه براي پيش رفتن ، هنگام مساعدي نيست .

2ـ اگر زني خواب ببيند حرفة همسرش كفاشي است ، علامت آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهد يافت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)