آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کلبه

 

1ـ ديدن كلبه در خواب ، نشانة موفقيت غير قابل ترديد در زندگي است .

2ـ اگر خواب ببينيد در كلبه اي خفته ايد ، علامت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد .

3ـ ديدن كلبه در مرغزاري سرسبز ، نشانة شادماني و خوشبختي است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)