آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کلیه

 

1ـ اگر در خواب كلية خود را ببينيد ، نشانة آن است كه احتمالاً به بيماري سخت مبتلا خواهيد شد ، شايد هم در امر ازدواج با مشكلي مواجه شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد كلية شما بدون اشكال كار مي كند ، نشانة آن است كه در توطئه اي خطرناك شركت خواهيد كرد .

3ـ اگر در خواب احساس كنيد كلية شما به درستي كار نمي كند ، علامت آن است كه اتفاقي باعث مي شود در امور مالي زيان ببينيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)