آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گوزن

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)