آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

ماسک

 

1ـ اگر خواب ببينيد ماسك بر چهره زده ايد ، نشانة آن است كه از رفتار شما نسبت به فردي عزيز تفسير نادرستي صورت مي گيرد . و همين امر باعث سوء تفاهم مي شود ، اما سرانجام اين واقعه به نفع شما تمام مي شود .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران ماسك بر چهره زده اند ، علامت آن است كه در آينده با حسادت و رياكاري مبارزه مي كنيد .

3ـ ديدن يك ماسك در خواب ، علامت آن است كه شخصي نسبت به شما بي وفايي خواهد كرد .

4ـ اگر دختري خواب ببيند نقابي بر چهره دارد ، علامت آن است كه مي كوشد از فرد مهرباني سوء استفاده كند .

5ـ اگر دختري خواب ببيند نقاب از چهره برمي دارد يا ديگران چنين كاري مي كنند ، علامت آن است كه جاه طلبي او بي پاسخ خواهد ماند . بايد فروتني را پيشة خود سازد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)