آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

ماسه

 

ديدن ماسه در خواب ، نشانة روبرو شدن با كمبود و زيان است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)