آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

ماما

 

1ـ ديدن ماما در خواب ، نشانة آن است كه به بيماري سختي دچار خواهيد شد كه احتمال رهايي از آن بسيار كم است .

2ـ اگر دختري در خواب ماما ببيند ، علامت آن است كه پريشان و رسوا خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)