آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مدال

 

1ـ ديدن مدال و نشان در خواب ، علامت آن است كه با تلاش و پشتكار ، صاحب افتخار و مقام خواهيد شد .

2ـ گم كردن مدال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در اثر بي اعتنايي ديگران به بدبختي بزرگي دچار خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)