آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مسیح

 

1ـ اگر در خواب حضرت مسيح (ع) را ببينيد ، نشانة آن است كه روزگاري لبريز از صلح و دوستي و سعادت خواهيد داشت .

2ـ اگر در خواب حضرت مسيح (ع) را در باغي ببينيد ، دلالت بر تغيير و تحولات دروني و نياز به عشقي دور از دسترس دارد .

3ـ اگر حضرت مسيح (ع) را در كليسا به هنگام موعظة بازرگانان ببينيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي حقيقي شما به ثمر مي رسد و دشمنان شكست مي خورند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)