آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

معدن

 

1ـ اگر خواب ببينيد داخل معدني شده ايد ، علامت آن است كه در كارهايتان با شكست روبرو خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد صاحب يك معدن هستيد ، نشانة آن است كه در آينده ثروتمند خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)