آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

ملکه

 

ديدن ملكه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتي موفقيت آميز است .

ديدن ملكه اي پير و سالخورده در خواب ، نشانة آن است كه با شادمانيهاي شما نااميدي نيز همراه خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)