آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جهود

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن جهودان مرد منافق بود

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)