آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

افسر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن افسر ارتش در خواب، نشانه‏ى آشنايى با افراد جديد است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)