آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

امید

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب احساس كنيد كه نسبت به موضوعى اميدوار هستيد، نشانه‏ى از دست دادن يك چيز مهم است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)