آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لشگر

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند لشگريان بر اهل آن موضع گزند رسانيدند، دليل قوت اهل آن موضع بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن لشگر درخواب بر پنج وجه است.

اول: ملخ.

دوم: سيل.

سوم: باد (بلا).

چهارم: خصومت و دشمني.

پنجم: محنت و رنج.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)