آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بلیط

 

ليلا برايت مى‏گويد:

خريد بليط براى سفر، بيانگر آن است كه بايد در كارها دقت بيشترى نماييد. خريدن بليط سينما در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد در كارهايتان عجله نكنيد. اگر كسى به شما يك بليط سينما )تئاتر( داد، بيانگر آشنايى با افراد جديد است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)