آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بندر

 

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده‏ى بندر در خواب، بيانگر شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببينيد كه وارد بندرى مى‏شويد، بيانگر آن است كه به اهداف خود خواهيد رسيد. اگر در خواب ببينيد كه در بندرى مشغول خريد هستيد، نشانه‏ى آن است كه بخت و اقبال به شما روى مى‏آورد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)