آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پارس

 

ليلا برايت مى‏گويد:

شنيدن پارس سگ در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب ببينيد كه سگى براى كمك به شما پارس مى‏كند، يعنى بايد بيشتر مراقب كارهايتان باشيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)